Зміни-2017: різниці з податку на прибуток

Зміни-2017: різниці з податку на прибуток

Відповідні зміни внесені до ст.ст 138–141 ПКУ (див. ст.ст. 69–72 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 р. № 1797-VIII, далі — Закон № 1797).

Насамперед нагадаємо, що наразі р. ІІІ ПКУ передбачає 3 види коригувальних різниць:

  • амортизаційні різниці;
  • різниці, що виникають при формуванні резервів;
  • різниці по фінансових операціях.

Для зручності розгляньмо, які ж різниці діятимуть із 01.01.2017 р., у порівняльній таблиці. Новоприйняті різниці виділимо в таблиці червоним кольором.

Різниці, що діяли до 31.12.2016 р.

Різниці, що діятимуть із 01.01.2017 р.

Бухфінрезультат до оподаткування ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ:

Бухфінрезультат до оподаткування ЗМЕНШУЄТЬСЯ:

Бухфінрезультат до оподаткування ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ:

Бухфінрезультат до оподаткування ЗМЕНШУЄТЬСЯ:

Амортизаційні різниці

• на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ;

• на суму нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ПКУ;

• на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ;

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі ліквідації чи продажу такого об’єкта;

• на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

• на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематактивів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематактивів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;

• на суму дооцінки основних засобів або нематактивів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

   

• на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації чи продажу такого об’єкта;

• на суму вигід від відновлення корисності основних засобів або нематактивів у межах попередньо віднесених до витрат втрат від зменшення корисності основних засобів або нематактивів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

   

• на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

• на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематактивів і витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у т.ч. віднесених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих основних засобів або нематактивів, але не більше за суму доходу (виручки), отриману від такого продажу.

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

• на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених п.п. 139.2–139.3 ПКУ) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму витрат (крім оплати відпусток працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених п.п. 139.2–139.3 ПКУ), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму витрат на створення забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, і витрат на сплату ЄСВ, що нараховується на такі виплати) відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму використання створених забезпечень (резервів) витрат (крім забезпечення (резерву) витрат на оплату відпусток працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, і витрат на сплату ЄСВ, що нараховується на такі виплати), сформованого відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму коригування (зменшення) резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених п.п. 139.2–139.3 ПКУ), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму коригування (зменшення) забезпечень (резервів) для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечення (резерву) на відпустки працівникам, інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, та витрат на сплату ЄСВ, що нараховується на такі виплати), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, понад суму резерву сумнівних боргів.

• на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

• на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів;

• на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

     

• на суму списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ.

Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій*

• на суму 30 відсотків вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг (крім зазначених у п. 140.2 та в пп. 140.5.5 ПКУ й операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у:

– неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінзарплати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування, визначені цим підпунктом, проводяться на всю суму операцій;

– нерезидентів (у т.ч. нерезидентів — пов’язаних осіб), що зареєстровані в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються згідно зі ст. 39 ПКУ; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту;

 

• на суму 30% вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 і  пп. 140.5.6 ПКУ, й операцій,  визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у:

– неприбуткових організацій, унесених до Реєстру неприбуткових установ й організацій на дату такого придбання, крім випадків, коли сума вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ і неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону;

– нерезидентів (у т.ч. пов’язаних осіб — нерезидентів),  зареєстрованих у державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки», відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту.

При цьому якщо ціна придбання товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг перевищує їх ціну, визначену відповідно до принципу «витягнутої руки», установленого ст. 39 ПКУ, коригування фінансового результату до оподаткування здійснюється на розмір різниці між вартістю придбання та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки»;

 

• на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному, а для банків — в обсязі, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються згідно зі ст. 39 ПКУ; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту;

 

НОРМУ ВИКЛЮЧЕНО:

 

• на суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення та радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а для банків — в обсязі, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

Вимоги цього підпункту можуть не застосовуватися платником податку, якщо:

операція є контрольованою та сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції та відповідній документації, що подаються згідно зі ст. 39 ПКУ; або операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту;

 

• на суму витрат по нарахуванню роялті (крім операцій,  визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ) на користь нерезидента (у т.ч. нерезидента,  зареєстрованого в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ), що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4% чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення та радіомовлення відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), а для банків — в обсязі, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

Вимоги цього підпункту не застосовуються платником податку, якщо операція не є контрольованою та сума таких витрат підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки» відповідно до процедури, установленої ст. 39 ПКУ, але без подання звіту

 

• на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ПКУ, у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

 

• на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об’єднанні є умовою проведення діяльності цього страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

 
   

• на суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) особам, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та платникам податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, крім безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг), перерахованої неприбутковим організаціям, унесеним до Реєстру неприбуткових установ й організацій на дату такого перерахування коштів, передання товарів, робіт, послуг, для яких застосовується положення пп. 140.5.9 ПКУ;

 
   

• на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), і на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0% відповідно до п. 44 підрозділу 4 р. ХХ «Перехідні положення» ПКУ;

 
   

• на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.

 

Різниці щодо операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів

• на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду згідно з НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму позитивного фінансового результату від продажу чи іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

• на суму від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ;

• на суму позитивного фінансового результату від продажу чи іншого відчуження цінних паперів, відображеного в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

• на суму уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості й біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів.

 

• на суму від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів (загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму їх дооцінок за податковий (звітний) період) (крім державних цінних паперів чи облігацій місцевих позик), відображеного в складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

 

* Щодо цих різниць, то наведено лише ті, яких торкнулися зміни та які є найуживанішими.

Джерело: Інтерактивна бухгалтерія 

Коментарі

Поки немає коментаріїв
Контакти
Аудиторская Фирма "Финансы. Бизнес. Аудит"
Контактна особа:
Елена
E-mail:
audit_fba@i.ua
Адреса:
39623, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр. Свободи, 138 на мапі
Включений режим редагування. Вийти з режиму редагування
наверх