ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо організації військового обліку на підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах Ч1

Керівникам підприємств, організацій, установ та навчальних закладів

 ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо організації військового обліку на підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах Рівненської області

Військовий облік на підприємствах, організаціях, установах та навчальних закладах здійснюється відповідно до:

-      Закону України "Про оборону України";

-      Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

-      Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу";

-      Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";

-      Постанова Кабінету Міністрів України № 377 – 1994 р. "Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників";

-      Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 405 "Про внесення змін до Положення про військово-транспортний обов’язок";

-      Постанова Кабінету Міністрів України № 45 від 04 лютого 2015 "Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час"

-      Наказу Міністра оборони України №35 - 2002 р. "Про введення в дію Настанови по військовому обліку прапорщиків, мічманів, старшин, сержантів, солдат і матросів в запасі ЗС";

-      Наказ Міністра оборони України №660 – 2010 р. "Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах".

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ" ВІД 21 ЖОВТНЯ 1993 РОКУ №3543-XII

Стаття 5. Мобілізаційні підрозділи

 1. Організація здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, покладаються на їх мобілізаційні підрозділи або призначених працівників з питань мобілізаційної роботи.

Зразок наказу про призначення відповідальної особи за мобілізаційну підготовку та мобілізацію наведено в додатку 1.

Обов’язки відповідальної особи за мобілізаційну підготовку та мобілізацію наведено в додатку 19.

Стаття 14. Повноваження Міністерства оборони України

 1. Міністерство оборони України:

здійснює контроль за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань.

Стаття 21. Обов’язки підприємств, установ і організацій щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

 1. Підприємства, установи і організації зобов’язані:

планувати і здійснювати заходи щодо розробки мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечувати поставку продукції згідно з укладеними договорами (контрактами) та надавати звіти з цих питань відповідним органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, які є замовниками мобілізаційних завдань (замовлень);

у разі їх ліквідації (реорганізації) своєчасно сповіщати про це відповідні органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, з якими укладено договори (контракти) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

здійснювати під час мобілізації заходи щодо переведення виробництва (діяльності) на функціонування в умовах особливого періоду;

утримувати в належному стані техніку, будівлі, споруди та об'єкти інфраструктури, що належать для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту або призначені для спільного з ними використання у воєнний час;

сприяти військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;

забезпечувати своєчасне прибуття працівників, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному частинами третьою - п'ятою статті 22 цього Закону, на збірні пункти та до військових частин;

забезпечувати в разі мобілізації доставку техніки на збірні пункти та у військові частини згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);

здійснювати заходи щодо підготовки до розгортання спеціальних формувань, призначених для передачі в разі мобілізації до Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, розгортання та передачі їх в особливий період згідно з мобілізаційними планами;

надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні та інші матеріально-технічні засоби Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту згідно з мобілізаційними планами з наступним відшкодуванням їх вартості в порядку, встановленому законом;

створювати та утримувати мобілізаційні потужності, створювати і зберігати мобілізаційний резерв матеріально-технічних і сировинних ресурсів згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями);

забезпечувати формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;

вести облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку;

надавати відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для планування і здійснення мобілізаційних заходів;

утворювати мобілізаційні підрозділи та призначати працівників з питань мобілізаційної роботи;

сприяти своїм працівникам, які є резервістами, у виконанні ними обов’язків служби у військовому резерві та своєчасному їх направленню до органів військового управління, військових частин;

у разі реєстрації (перереєстрації), переобладнання чи зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, подавати до відповідних органів та підрозділів, що згідно із Законом України "Про дорожній рух" здійснюють державну реєстрацію та облік транспортних засобів, документи з відміткою районного (міського) військового комісаріату про постановку їх на військовий облік (зняття з військового обліку).

У ВIДПОВIДНОСТI ІЗ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ "ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК I ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ"

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов’язаних

 1. Персональний облік призовників і військовозобов’язаних передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

Стаття 38. Обов’язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов’язаних щодо виконання правил військового обліку

 1. Керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов’язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, усемиденний строкповідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов’язаних (додаток 28).

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

 1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ" ВІД 9 ЧЕРВНЯ 1994 Р. №377

 1. Керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування забезпечують:
 • повноту та якість обліку військовозобов'язаних і призовників відповідної території, підприємства, установи, організації чи навчального закладу за правилами і формами, встановленими Міноборони і Мінстатом;
 • систематичне звіряння відомостей, зазначених в особових картках військовозобов'язаних і призовників, із записами у їх військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць, подання цих карток не рідше одного разу на рік до відповідних військових комісаріатів для звіряння з обліковими даними військових комісаріатів;
 • внесення в 5-денний термін до особових карток військовозобов'язаних і призовників змін стосовно їхнього сімейного стану, місця проживання, службового стану та освіти і повідомлення про зміни до військових комісаріатів у визначені ними терміни;
 •  своєчасне оформлення бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
 •  доведення в 7-денний термін до військових комісаріатів інформації щодо військовозобов'язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) або звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);
 •  перевірку наявності у військовозобов'язаних і призовників у разі прийняття на роботу (навчання) необхідних військово-облікових документів;
 • прийняття на роботу (навчання) військовозобов'язаних і призовників тільки після взяття їх на військовий облік в установленому порядку.
 1. Військово-обліковий персонал на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах формується за такими нормами:

на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування за наявності на обліку від 500 до 2000 військовозобов'язаних і призовників - один працівник для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних за підприємствами установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу, від 2000 до 4000 військовозобов'язаних і призовників - два, від 4000 до 7000 військовозобов'язаних і призовників - три, на кожних наступних 3000 осіб - по одному такому працівникові.

 1. Посадові оклади для цих працівників установлюються на рівні посадових окладів працівників відділів кадрів.
 2. За наявності на обліку на підприємствах, з установах, організаціях і навчальних закладах менше 500 військовозобов'язаних і призовників обов'язки щодо ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов'язаних за підприємствами, установами і організаціями покладаються на одного з працівників відділу кадрів підприємства, установи, організації, навчального закладу, якому встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

Зразок наказу про призначення відповідальної особи за ведення військового обліку наведено в додатку 2.

Обов’язки відповідальної особи за організацію та ведення військового обліку та бронювання військовозобов'язаних і призовників наведено в додатку 19.

У ВІДПОВІДНОСТІ ДО НАКАЗУ МІНІСТРА ОБОРОНИ УКРАЇНИ №660 – 2010 Р. “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”

III. Організація та порядок ведення військового обліку військовозобов'язаних

і призовників на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах

3.2. Персональний облік військовозобов'язаних та призовників на підприємствах, в установах, організаціях здійснюється за типовою формою первинного обліку П-2 "Особова картка працівника" (далі - особова картка) (додаток 23), затвердженою спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства оборони України від 25.12.2009 №495/656, у розділі II якої зазначаються відомості про військовий облік.

Персональний облік військовозобов'язаних та призовників в установах, організаціях, що підпадають під дію Закону України "Про державну службу", здійснюється за формою первинного обліку П-2 ДС "Особова картка" (далі - особова картка), затвердженою наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, у розділі IX якої зазначаються відомості про військовий облік.

3.3. З питань персонального обліку військовозобов'язаних та призовників на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності покладається виконання таких заходів:

- перевірка у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів (у військовозобов'язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень (замість військових квитків) (додаток 24, 25), а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць) (додаток 26).

Приймання на роботу (навчання) військовозобов'язаних та призовників здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у військових комісаріатах та наявності відміток військового комісаріату про перебування на військовому обліку за місцем реєстрації (додаток 27).

- повідомлення в семиденний термін у військові комісаріати про всіх військовозобов'язаних та призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи звільнених з роботи (відрахованих з навчального закладу);

- оповіщення на вимогу військових комісаріатів військовозобов'язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечення їх своєчасного прибуття за цим викликом (додаток 29);

- забезпечення повноти, достовірності та якості обліку всіх військовозобов'язаних і призовників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів за вимогами, встановленими цією Інструкцією та іншими документами первинного обліку відповідно до чинного законодавства. Для цього ведеться Журнал зміни облікових даних у військовозобов’язаних (Додаток 3);

- підтримання постійної взаємодії з відповідними військовими комісаріатами з питань строків та способів звірки даних особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників з обліковими даними військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них та з питань оповіщення військовозобов'язаних та призовників;

- організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов'язаних, списків призовників із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звірки особових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів;

- внесення в п'ятиденний термін до особових карток працівників змін, які стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади військовозобов'язаних та призовників. Про всі зміни до 5 числа щомісяця повідомляються військові комісаріати Донесенням про зміну облікових даних (Додаток 4);

- здійснення постійного контролю за виконанням заходів дотриманням правил військового обліку, проведенням роз'яснювальної роботи серед громадян України про виконання обов'язків щодо військового обліку. Повідомлення про військовозобов'язаних та призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов'язок і військову службу, надсилаються у військові комісаріати для притягнення винних до відповідальності згідно з законом;

- ведення Журналу перевірок стану обліку військовозобов'язаних і призовників (додаток 5);

- складання Плану роботи з військового обліку військовозобов’язаних на рік. Складання плану рекомендується військовим комісаріатом. План включає повний комплекс заходів, що проводяться на підприємствах, в установах, організаціях, і навчальних закладах з персонального обліку військовозобов’язаних і призовників.

План щорічно до 25 грудня узгоджується з військовим комісаром та затверджується відповідним керівником (додаток 30).

- складання Графіку звірки особових карток П-2 з військовими квитками військовозобов’язаних та посвідчень про приписку до призовної дільниці (додаток 31).

3.4. Військово-обліковими документами, на підставі яких на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах ведеться персональний облік військовозобов'язаних та призовників, є:

для військовозобов'язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення (замість військового квитка);

для призовників - посвідчення про приписку до призовної дільниці.

3.5. Розділ "Відомості про військовий облік" особової картки заповнюється послідовно і в точній відповідності з даними записів військових квитків.

3.6. На військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється у такому порядку та з додержанням таких вимог :

- у рядку "Група обліку" вказується група обліку "НПО" (Наземно-повітряна оборона), "ВМС" (Військово-Морські Сили), "МВС" (Міністерство внутрішніх справ), "СБУ" (Служба безпеки України) (пункт 22 військового квитка);

- у рядку "Категорія обліку" вказується перша чи друга категорія (пункт 21 військового квитка);

- у рядку "Склад" вказується склад військовозобов'язаних (рядовий, сержантський і старшинський) (пункт 23 військового квитка);

- у рядку "Військове звання" записується військове звання, присвоєне військовозобов'язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі (пункт 19 військового квитка);

- у рядку "Військово-облікова спеціальність №" записується кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності (пункти 24, 25 військового квитка);

- у рядку "Придатність до військової служби" записуються рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров'я військовозобов'язаного, які є в ( пунктах 13-15 військового квитка);

- у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);

- у рядку "Перебування на спеціальному обліку" олівцем проставляються номери переліку, пункту і розділу переліку (постанови), за якими оформлено бронювання військовозобов'язаного.

3.7. На офіцерів запасу заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється відповідно до пункту 3.6 розділу III цієї Інструкції з дотриманням таких правил:

- рядок "Група обліку" не заповнюється;

- у рядку "Категорія обліку" записується розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;

- у рядку "Склад" вказується профіль (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний);

- у рядку "Військово-облікова спеціальність №" записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;

- рядок "Придатність до військової служби" на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

3.8. На призовників заповнення розділу "Відомості про військовий облік" особової картки здійснюється у такому порядку:

- у рядку "Група обліку" записується слово "призовник";

- у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

- у рядку "Перебування на спеціальному обліку" вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін.

Решта рядків розділу II не заповнюється.

3.9. В особових картках на військовозобов'язаних, які досягли граничного віку перебування в запасі, після проведення чергової звірки з відповідними військовими комісаріатами викреслюються дані про військовий облік і робиться відмітка:

"Виключений з військового обліку за віком".

Порівняльна таблиця змін статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зазначена у додатку 21.

3.10. Особові картки на військовозобов'язаних і призовників зберігаються в алфавітному порядку в окремій картотеці, яка поділяється на чотири групи:

перша група - особові картки на військовозобов'язаних офіцерського складу;

друга група - особові картки на військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя група - особові картки на військовозобов'язаних - жінок;

четверта група - особові картки на призовників.

Особові картки на осіб, виключених з військового обліку за віком чи за станом здоров'я, зберігаються у загальній картотеці підприємства, установи чи організації.

Організація зберігання документів картотеки особових карток на військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах і організаціях повинна відповідати вимогам загального діловодства. Порядок побудови картотеки особових карток зазначена в додатку 22.

3.11. Списки військовозобов'язаних та списки призовників у навчальних закладах ведуться кадровими органами послідовно і в точній відповідності з даними записів військово-облікових документів.

3.12. На військовозобов'язаних рядового, сержантського та старшинського складу заповнення списків військовозобов'язаних здійснюється у такому порядку та з додержанням таких вимог :

- у графі 4 записується військове звання, присвоєне військовозобов'язаному під час проходження ним військової служби або перебування у запасі (пункт 19 військового квитка);

- у графі 5 записується місце проживання за даними реєстрації із зазначенням повної адреси та домашнього (мобільного) телефону;

- у графі 6 записується кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності (пункти 24, 25 військового квитка);

- у графі 7 записуються рішення медичних комісій щодо осіб, визнаних обмежено придатними до військової служби у воєнний час. Записи робляться на підставі відомостей про стан здоров'я військовозобов'язаного, які є в пунктах 13-15 військового квитка;

- у графі 8 записується назва військового комісаріату, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку (розділ VI військового квитка);

- у графі 9 робиться відмітка про зняття з військового обліку на підставі рішення військового комісара.

3.13. На офіцерів запасу заповнення списків військовозобов'язаних здійснюється у порядку, викладеному в пункті 3.12 розділу III цієї Інструкції, з дотриманням таких правил:

- у графі 6 записується шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу;

графа 7 на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється.

3.14. На призовників заповнення списків призовників здійснюється у такому порядку:

- у графі 4 записується місце проживання за даними реєстрації із зазначенням повної адреси та домашнього (мобільного) телефону;

- у графі 5 записується назва військового комісаріату, до призовної дільниці якої призовник приписаний;

- у графі 6 вказується, чи надається відстрочка від призову на військову службу і на який термін.

Продовження у Частині 2

 http://www.rv.gov.ua/sitenew/mlynivsk/ua/news/detail/39726.htm

Коментарі

Поки немає коментаріїв
Контакти
Аудиторская Фирма "Финансы. Бизнес. Аудит"
Контактна особа:
Елена
E-mail:
audit_fba@i.ua
Адреса:
39623, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр. Свободи, 138 на мапі
Включений режим редагування. Вийти з режиму редагування
наверх