Приложение РІ «Разницы» к Декларации по прибыли Ч3

Продолжение

4. Інші різниці

Страхові резерви страховиків (стаття 141 розділу III Податкового кодексу України)

4.1.1

Сума витрат страховика на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют страховщики. Остальные предприятия проставляют прочерк

4.1.2

Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют страховщики. Остальные предприятия проставляют прочерк

4.2.1

Сума страхового резерву (технічного або математичного), сформованого страховиком в розмірі та порядку, передбачених методикою, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют страховщики. Остальные предприятия проставляют прочерк

4.2.2

Сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют страховщики. Остальные предприятия проставляют прочерк

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (стаття 141 розділу III Податкового кодексу України)

4.1.3 ЦП

Сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах) (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В данной строке высокодоходники отражают положительный финансовый результат от операций по отчуждению ценных бумаг (п.п. 141.2.5 НКУ). Его переносят из строки 4.1.3 приложения ЦП.

Отрицательный финансовый результат остается только в ценнобумажном учете («крутится» в приложении ЦП, уменьшая прибыли от операций с ценными бумагами) и на общий финрезультат не влияет.

Корреспондирующими с этой строкой являются строки 4.1.5 и 4.2.3.

4.1.4

Сума уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В этой строке отражаем сумму бухгалтерской уценки, которая превышает сумму ранее проведенной дооценки оцененных по справедливой стоимости (п.п. 141.2.1 НКУ):

1) ценных бумаг (кроме государственных ценных бумаг или облигаций местных займов) — см. письма ГФСУ от 29.10.2015 г. № 22909/6/99-99-19-02-02-15 и от 20.11.2015 г. № 24727/6/99-99-19-02-02-15: положительное значение (Дт 970 — Кт 14, 352) - (Дт 14, 352 — Кт 740);

2) инвестиционной недвижимости — см. письмо ГФСУ от 11.12.2015 г. № 26445/6/99-99-19-02-02-15: положительное значение (Дт 940 — Кт 100) - (Дт 100 — Кт 710);

3) биологических активов: положительное значение (Дт 940 — Кт 161, 163, 165, 211, 212) - (Дт 161, 163, 165, 211, 212 — Кт 710).

Отметим: с 01 января 2017 года операции с инвестиционной недвижимостью и биологическими активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, больше не являются поводом для такой корректировки финрезультата. Такое требование исключено из п.п. 141.2.1 НКУ, но это уже правила, которые будут применяться к операциям, осуществляемым после 1 января 2017 года.

4.1.5

Сума від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В данной строке показывают отрицательный финрезультат (убыток) от операций по продаже/иному отчуждению ценных бумаг (п.п. 141.2.1 НКУ). То есть строку заполняют, когда оборот по Дт субсч. 793 с Кт субсч. 971 превышает оборот по Дт субсч. 741 с Кт субсч. 793. Заметьте: для профторговцев считаем обороты 702 и 902счета, для остальных обороты по субсчетам 741 и 971.

Корреспондирует строка 4.1.5 со строкой 4.2.3 данного приложения. Причем «фишка» в том, что у предприятия может возникнуть только одна из двух корректировок: по стр. 4.2.3 или по стр. 4.1.5 приложения РI. В итоге текущий бухфинрезультат исключают из объекта налогообложения.

4.2.3

Сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

Сюда заносят сумму бухгалтерской прибыли от продажи или иного отчуждения ценных бумаг (п.п. 141.2.2 НКУ): см. письмо ГФСУ от 20.11.2015 г. № 24727/6/99-99-19-02-02-15. Таким образом, эту строку заполняют, если оборот по Дт субсч. 741 с Кт субсч. 793 превышает оборот по Дт субсч. 793 с Кт субсч. 971.

Інші різниці, передбачені розділом III Податкового кодексу України

4.2.4

Сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу III Податкового кодексу України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу III Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют страховщики. Остальные предприятия проставляют прочерк

Різниці, передбачені розділом I Податкового кодексу України

4.1.6

Сума зворотного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Данная строка предназначена для «трансфертной» корректировки. В ней показывают сумму обратнойкорректировки доходов согласно п.п. 39.5.5 НКУ.*

4.1.7

Сума зворотного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Данная строка предназначена для «трансфертной» корректировки. В ней показывают сумму обратнойкорректировки расходов согласно п.п. 39.5.5 НКУ.

4.2.5

Сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

Данная строка предназначена для «трансфертной» корректировки. В ней показывают суммупропорциональной корректировки доходов согласно п.п. 39.5.5 НКУ.

4.2.6

Сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

Данная строка предназначена для «трансфертной» корректировки. В ней показывают суммупропорциональной корректировки расходов согласно п.п. 39.5.5 НКУ.

Різниці, передбачені розділом II Податкового кодексу України

4.1.8

Сума сплачених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення (стаття 1231 розділу II Податкового кодексу України)

Данную строку заполняют любые предприятия-страхователи (как малодоходники — эта разница из разд. ІІ НКУ, а значит, распространяется и на них тоже; так и высокодоходники), которые платили за своих работников платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского страхования и досрочно разрывают такие договоры, в результате чего происходит частичная выплата страховой суммы, а обязательства страховщика прекращаются.

Признаки указанных договоров названы в пп. 14.1.52, 14.1.521 и 14.1.522 НКУ.

Тогда в строке 4.1.8 отражаем сумму признанных в бухучете расходов на уплату страховых платежей (взносов, премий), увеличенную на сумму пени в размере 120 % учетной ставки НБУ, действовавшей на конец отчетного периода, в котором произошло расторжение договора/договор перестал соответствовать требованиям.

Різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу України (підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу України)

4.1.9

Сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Здесь приводят сумму бухгалтерской амортизации необоротных активов, связанных с добычей полезных ископаемых (п. 19 подразд. 4 разд. XX НКУ):

1) не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2015 года;

2) стоимость которых в бухучете увеличена на сумму налоговых расходов, уменьшивших объект налогообложения в соответствии с п.п. «з» п.п. 138.8.5 НКУ в редакции, действовавшей до 01.01.2015 г.

4.1.10

Сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 01 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно допідпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В эту строку заносят сумму потерь от уменьшения полезности необоротных активов, связанных с добычей полезных ископаемых (п. 19 подразд. 4 разд. XX НКУ):

1) не введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 января 2015 года;

2) стоимость которых в бухучете увеличена на сумму налоговых расходов, уменьшивших объект налогообложения в соответствии с п.п. «з» п.п. 138.8.5 НКУ в редакции, действовавшей до 01.01.2015 г.

4.1.11

Сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами звітного періоду у зв’язку з технічною неможливістю та/або економічною недоцільністю подальшого видобутку корисних копалин та були враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В этой строке отражают сумму расходов по разведке/доразведке и обустройству нефтяных и газовых месторождений, которые (п. 19 подразд. 4 разд. XX НКУ):

1) признаны в бухучете расходами отчетного периода в связи с технической невозможностью и/или экономической нецелесообразностью дальнейшей добычи полезных ископаемых;

2) были учтены при определении объекта обложения налогом на прибыль в соответствии с п.п. «з» п.п. 138.8.5НКУ в редакции, действовавшей до 01.01.2015 г.

4.1.12

Сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно зпідпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Эту строку заполняет продавец (товаров, работ, услуг) при завершении ранее начатой (до 01.01.2015 г.) процедуры урегулирования его сомнительной дебиторки согласно «старой» редакции п.п. 159.1.1 НКУ, дабы снивелировать ранее уменьшенный доход (п.п. 1.1 п. 17 подразд. 4 разд. ХХ НКУ).

Увеличить после 01.01.2015 г. бухфинрезультат продавец обязан при наступлении одного из следующих событий, если суд:

— не удовлетворил иск (заявление) продавца;

— удовлетворил его частично;

— не принял такой иск (заявление) к производству (рассмотрению);

— удовлетворил иск (заявление) покупателя о признании недействительными

требований о погашении его задолженности перед продавцом или ее части.

Исключение — прекращение судом производства по делу полностью или частично в связи с погашением покупателем задолженности или ее части после подачи продавцом иска (заявления).

Эта строка корреспондирует со строкой 4.2.7.

4.1.13

Сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (пункт 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В данной строке покупатель товаров, работ, услуг отражает стоимость признанной судом или по исполнительной надписи нотариуса задолженности, меры по взысканию которой начаты до 01.01.2015 г. (п.п. 1.1 п. 17 подразд. 4 разд. ХХ НКУ).

4.1.14

Сума заборгованості (її частина), погашена покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

В этой строке продавец, чтобы снивелировать ранее (до 01.01.2015 г.) уменьшенный (на величину поставленных товаров, выполненных работ, предоставленных услуг) доход, показывает сумму погашеннойпокупателем признанной им полностью или частично (самостоятельно или по процедуре принудительного взыскания) задолженности (п.п. 1.2 п. 17 подразд. 4 разд. ХХ НКУ): Дт 311 — Кт 361, 377, 716.

4.1.15

Сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 01 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Эта разница для всех. То есть как малодоходники, так и высокодоходники отражают в этой строке сумму денежных средств, поступившую на банковский счет или в кассу предприятия на протяжении 2016 года в погашение дебиторской задолженности по операциям, налоговый доход по которым определялся до 01.01.2015 года «по деньгам» (абзац первый п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ).

Так, например, «по деньгам» до 2015 года в налоговых доходах могли очутиться договорные санкции (штрафы, неустойки и пеня; «старый» п. 137.13 НКУ), а также суммы получаемого страхового возмещения («старый» п.п. 140.1.6 НКУ). Поэтому, если такие суммы начислили в бухучете еще в 2014-м, а получили только в 2016-м, их заносят в эту строку.

Кроме того, в ситуации, когда товар отгружен на упрощенке, а деньги получены после перехода на общую систему налогообложения, в этой строке, на наш взгляд, отражаем финрезультат (а не всю сумму полученной оплаты) от реализации таких «переходных» товаров.

Отметим: с 2017 года заработает прямая норма (п.п. 140.5.12 НКУ), которая говорит об увеличивающей разнице на сумму полученной оплаты за товары/услуги, отгруженные/предоставленные во время пребывания на упрощенной системе налогообложения.

Еще один момент: ввиду особенностей налогового учета до 01.01.2015 г. факторинговых операций (признание доходов по дате поступления денежных средств с одновременным отражением сумм расходов в размере задолженности), фискалы в части учета доходов указывают на необходимость использования п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ (см. письмо ГФСУ от 17.12.2015 г. № 27010/9/99-99-19-02-02-15).

4.1.16

Сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют банки. Остальные предприятия проставляют прочерк

4.1.17

Сума витрат платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», що виникають за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що підлягали оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України — в розмірі, що не перевищує суму доходів, визначену у рядку 4.2.13 розділу 4 «Інші різниці» цього додатка (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Данная норма НКУ вступила в силу 20.09.2015 г. Распространятся она на тех немногочисленных налогоплательщиков, которые получили внешние кредиты (займы) под государственные гарантии, обслуживание и погашение которых осуществляется за счет средств Госбюджета Украины, по перечню, определенному КМУ, в результате осуществления сделок, указанных в п. 14 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год». В этой строке отражаем расходы, возникающие по правилам бухучета при списании безнадежной дебиторской задолженности за поставленные товары (работы, услуги), подлежащие оплате за счет средств Госбюджета Украины — в размере, который не превышает сумму доходов, определенную в строке 4.2.13 этого приложения.

4.1.18

Одна третя частина суми доходів, визнаних у зв’язку із зменшенням (розформуванням) резервів, на яку зменшувався фінансовий результат до оподаткування згідно з підпунктом 1 пункту 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України, в кожному з трьох років, наступних за роком, у якому було погоджено план реструктуризації згідно із законом щодо фінансової реструктуризації або затверджено план санації згідно із статтею 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації (пункт 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая увеличивает бухгалтерский финрезультат

Эту строку заполняют банки. Остальные предприятия проставляют прочерк.

4.2.7

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесена платником до зменшення витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 01 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

В данной строке продавец, чтобы снивелировать ранее (до 01.01.2015 г.) уменьшенные согласно требованиям «старого» п.п. 159.1.1 НКУ расходы, показывает сумму себестоимости (ее части) товаров, работ, услуг (п.п. 1.1 п. 17 подразд. 4 разд. ХХ НКУ). Делает он это, если суд не удовлетворил иск (заявление) такого продавца или удовлетворил его частично, или не принял такой иск (заявление) к производству (рассмотрению), или наоборот — удовлетворил иск (заявление) покупателя о признании недействительными требований о погашении его задолженности перед продавцом или ее части (кроме прекращения судом производства по делу полностью или частично в связи с погашением покупателем задолженности или ее части после подачи продавцом иска (заявления)).

4.2.8

Сума погашеної платником-покупцем заборгованості (її частини) (абзац перший підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

В этой строке покупатель, который погасил долг перед продавцом (самостоятельно или по процедуре принудительного взыскания), для нивелирования прежнего (до 01.01.2015 г.) уменьшения своих расходов отражает сумму погашенной задолженности (п.п. 1.2 п. 17 подразд. 4 разд. ХХ НКУ): Дт 631, 685 — Кт 311.

4.2.9

Сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

В данной строке продавец, долг перед которым полностью или частично погасил покупатель (самостоятельно или по процедуре принудительного взыскания), отражает сумму себестоимости (ее части, пропорциональной сумме погашенной покупателем задолженности) — см. п.п. 1.2 п. 17 подразд. 4 разд. ХХ НКУ.

4.2.10

Сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01 січня 2015 року (абзац другий пункту 18 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

В эту строку малодоходники и высокодоходники вписывают сумму перечисленных контрагентам денежных средств в погашение кредиторской задолженности, возникшей по операциям, налоговые расходы по которым определялись до 01.01.2015 г. «по деньгам» (п. 18 подразд. 4 разд. ХХ НКУ). Так, здесь показывают суммы возвращенной возвратной финансовой помощи, полученной до 01.01.2015 г. от лиц — неплательщиков налога на прибыль и включенной в состав налоговых доходов до этой даты: Дт 685 — Кт 311. Также, на наш взгляд, в этой строке следует отражать финрезультат по переходным операциям, когда на общей системе налогообложения отгружен товар, оплата за который пришла еще во времена единого налога (ЕН). Хотя отметим: указанный подход к налогообложению переходных операций законодательно не урегулирован и этим пользуются налоговики, продвигая свою фискальную позицию (см. подкатегорию 102.12 БЗ). Фактически они настаивают на том, что действовать надо по правилам бухгалтерского учета, не делая при этом никаких корректировок финрезультата для целей налога на прибыль. То есть одна и та же операция дважды попадает под налогообложение. Подробнее о переходе с ЕН на общую систему налогообложения см. «Налоги и бухгалтерский учет», 2016, № 71, с. 8.

4.2.11

Сума частки від’ємної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу III Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Эту строку заполняют банки. Остальные предприятия проставляют прочерк

4.2.12

Витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, які відшкодовані після 01 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 01 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об’єкта оподаткування до 01 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

В строке 4.2.12 приложения РІ малодоходники и высокодоходники показывают уменьшение финрезультата на сумму расходов на оплату отпусков работникам и других выплат, связанных с оплатой труда, которые возмещены после 01.01.2015 г. за счет оставшихся резервов и обеспечений, сформированных еще до 01.01.2015 г. в соответствии с НП(С)БУ или МСФО, в случае, если такие расходы не были учтены при определении объекта налогообложения до 01.01.2015 г. (п. 24 подразд. 4 р. XX НКУ).

Напомним: до 01.01.2015 г. расходы на создание резерва отпусков не влияли на налогооблагаемую прибыль, поэтому если предприятие создавало такой резерв в бухгалтерском учете, в эту строку попадут суммы, которые были списаны в 2016 году за счет резерва, созданного до 01.01.2015 г. корреспонденцией Дт 471 — Кт 661.

Учтите: запрещается непредоставление ежегодного отпуска полной продолжительностью работнику более 2 лет подряд ( ст. 11 Закона Украины «Об отпусках» от 15.11.96 г. № 504/96-ВР). Поэтому 2016 год у большинства законопослушных налогоплательщиков будет последним годом, в котором

осуществлялась оплата отпуска за счет резерва, сформированного до 01.01.2015 г. По сути, такие резервы могут оставаться не использованными только в части, превышающей основную продолжительность ежегодного отпуска (свыше 24 календарных дней за один год).

4.2.13

Сума доходу, що виникла у платника податку, який є боржником (позичальником) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під державні гарантії, обслуговування та погашення якого здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у пункті 14 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (пункт 36 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

В строке 4.2.13 отражаем сумму дохода, возникшего у налогоплательщика, который является должником (заемщиком) по внешним кредитам (займам), привлеченным под государственные гарантии, обслуживание и погашение которых осуществляется за счет средств Госбюджета Украины, по перечню, определенному КМУ, в результате осуществления сделок, указанных в п. 14 разд. «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2015 год».

4.2.14

Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності у зв’язку з розформуванням резервів внаслідок реструктуризації зобов’язань відповідно до плану реструктуризації, погодженого згідно із законом щодо фінансової реструктуризації, або плану санації, затвердженого згідно зі статтею 6 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фінансової реструктуризації, якщо оподаткування таких резервів регулюється нормами пункту 139.3 статті 139 Податкового кодексу України (пункт 39 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України)

Разница, которая уменьшает бухгалтерский финрезультат

Эту строку заполняют банки. Остальные предприятия проставляют прочерк.

4.2.15

Сума доходів, визнаних відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності внаслідок списання податкового боргу, анулювання (прощення) та/або розстрочення (відстрочення) зоб

Коментарі

Поки немає коментаріїв
Контакти
Аудиторская Фирма "Финансы. Бизнес. Аудит"
Контактна особа:
Елена
E-mail:
audit_fba@i.ua
Адреса:
39623, Україна, Полтавська обл., Кременчук, пр. Свободи, 138 на мапі
Включений режим редагування. Вийти з режиму редагування
наверх